Δωρεές

Αντιστοιχεί σε δωρεά 5 ευρώ και προσφέρει 22 εμβόλια κατά της ιλαράς

Αντιστοιχεί σε δωρεά 10 ευρώ και προσφέρει ένα στηθοσκόπιο σε έναν γιατρό μας

Αντιστοιχεί σε δωρεά 50 ευρώ και προσφέρει ένα χειρουργικό κιτ